શનિવાર, 6 એપ્રિલ, 2013

teacher bharti

ઉચ્ચત્તર સરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકની 
૪૯૮ જગ્યાઓની ભરતી તા. ૦૮/૦૪/૨૦૧૩ થી ૨૨/૦૪/૨૦૧૩ દરમ્યાન અરજી સ્વીકારવામાં 
આવશે. www.gserb.org

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો